01/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Carcasse 1

© Stéphane Olivier, Carcasse 1
Zwarte steen op papier, 25 × 20 cm

02/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Carcasse 4

© Stéphane Olivier, Carcasse 4
Zwarte steen op papier, 20 × 25 cm

03/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Bull

© Stéphane Olivier, Bull
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

04/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Carcasse 2

© Stéphane Olivier, Carcasse 2
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

05/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Carcasse 3

© Stéphane Olivier, Carcasse 3
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

06/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Carcasse 6

© Stéphane Olivier, Carcasse 6
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

07/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Cosa

Stéphane Olivier, Cosa
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

08/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Croquis 4

© Stéphane Olivier, Croquis 4
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

09/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Croquis 5

© Stéphane Olivier, Croquis 5
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

10/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Croquis 6

© Stéphane Olivier, Croquis 6
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

11/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Croquis 10

© Stéphane Olivier, Croquis 10
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

12/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Croquis 11

© Stéphane Olivier, Croquis 11
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

13/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Croquis 12

© Stéphane Olivier, Croquis 12
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

14/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Croquis 15

© Stéphane Olivier, Croquis 15
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

15/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Croquis 16

© Stéphane Olivier, Croquis 16
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

16/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Fourmi

© Stéphane Olivier, Fourmi
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

17/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Gorille

© Stéphane Olivier, Gorille
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

18/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Gusano

© Stéphane Olivier, Gusano
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

19/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Mosca

Stéphane Olivier, Mosca
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

20/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Poulpe

Stéphane Olivier, Poulpe
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

21/21
Stéphane Olivier - Tekenen - Rabbit

© Stéphane Olivier, Rabbit
Zwarte steen op papier, 13 × 9 cm

×